top of page

VILLKOR

Allmänna villkor för försäljning


Version 1 - 20.03.2017 


1 Tillämplighet. Definitioner
1.1 Dessa villkor gäller så länge som Parterna inte har gjort det
skriftligen kommit överens om annat. Dessa villkor är baserade på
NL 09 E.
1.2 I dessa villkor menar säljaren Extenso AS. Bekräftelse betyder
Säljarens orderbekräftelse. Köpare avser företaget och/eller
person som anges med namn i faktureringsdelen på bekräftelsen.
Inköpsorder betyder köparens inköpsorder. Säljare och köpare
nedan individuellt kallad part och gemensamt kallad
Fester. Produkten betyder varorna, tekniken och dokumenten till
levereras enligt bekräftelsen.
1.3 När dessa villkor använder ordet Writing betyder det ett dokument vederbörligen
undertecknat av båda parter. För ett skriftligt meddelande, meddelande eller när en
Part skriftligen meddela den andra Parten att det kan anses inte
nödvändigt med underskrift från båda parter.
2 Allmän reservation
Säljarens offert baseras på befintliga villkor på datumet då offerten gjordes
lämnats.
Säljaren har rätt att göra rimliga justeringar till följd av ev
ändringar som inte förväntas av säljaren eller utanför säljarens kontroll. Köpare kommer att vara
fått ett skriftligt meddelande om den justeringen tillsammans med en uppdaterad offert,
som kommer att anses accepterat om inga invändningar har inkommit
från köparen inom 5 arbetsdagar.
3 Kontraktet
Dessa villkor kallas för kontraktet. De
Kontraktet innehåller alla villkor som endera parten kommit överens om för
produkten som anges i bekräftelsen.
Bekräftelsen är bindande om inte köparen inom rimlig tid
göra invändningar.
Inga ändringar av avtalet är bindande för säljaren om inte annat
skriftligen överenskoms vederbörligen undertecknad av båda parter.
4 Produktinformation
All data i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation
är endast bindande i den mån det uttryckligen avses i
Kontrakt eller i ett tilläggsavtal mellan parterna.
5 Teknisk dokumentation och information
5.1 All teknisk dokumentation rörande Produkten eller dess tillverkning
lämnats av en part till den andra, före eller efter
bildandet av kontraktet, ska förbli den inlämnandes egendom
Fest.
Teknisk dokumentation som mottagits av en part ska inte utan
skriftligt medgivande från den inlämnande parten, användas för något annat
syfte än det för vilket det lämnades in. Förutom dokumentation
som avses i punkt 5.2, dokumentation får inte utan skriftlig
samtycke från den inlämnande parten kopieras, reproduceras, överföras eller
på annat sätt meddelat tredje part.
5.2 Produkten är avsedd för köparen eller tredje part med tillräcklig
kunskap om installation, driftsättning, drift och
underhåll (inklusive löpande reparationer) av alla delar av produkten.
Säljaren kan på köparens begäran tillhandahålla teknisk dokumentation
tillräckligt detaljerade för att tillåta köparen att utföra installationen,
driftsättning, drift och underhåll (inklusive löpande reparationer)
alla delar av produkten.
All användning av produkten är dock föremål för köparens enda
risk och ansvar.
6 Förslag på tätningslösning [SSP]
6.1 För tillämpningar där det inte finns någon känd lösning eller omständigheter
anger att en ny lösning måste erhållas, ska Säljaren var
lämpligt föreslå lösning baserat på information från köparen och
förslag som beskrivs i Säljarens SSP.
Beroende på omfattningen av SSP är priset för varje SSP i sig till
avtalas mellan parterna från tid till annan. Beroende på
omfattning och/eller överlåtelse kommer Säljaren att kräva en separat sekretess
avtal före varje uppdrag.
6.2 SSP baseras på Säljarens erfarenhet, kunskap och bakgrund.
Köparen åtar sig att kontrollera SSP för den eller de specifika applikationerna och om
ytterligare utredning och/eller testning bör utföras.
6.3 När köparen väljer att utfärda en inköpsorder baserat på SSP och
dess relaterade offert, om någon, Köparen åtar sig all risk och ansvar. I
I ett sådant fall blir SSP Köparens krav relaterade till
Produkt. Säljaren påtar sig inget ansvar i det enskilda fallet
på grund av mångfalden av möjliga variationer i den praktiska tillämpningen
med hänsyn till ansökningarnas särdrag, vidarebehandling eller
annars användning av produkten.
6.4 Köparen är skyldig att kontrollera om Säljarens Produkt motsvarar
tillhandahåller data, rekommendationer och testresultat och åtar sig fullt ut
ansvar i fråga om ansökan, användning och vidarebehandling av den
Produkt samt användning av information.
6.5 Inget som helst ansvar ska kopplas till Produkten som produceras av Säljaren
för varje intrång i de rättigheter som ägs eller kontrolleras av en tredje part
oberoende part som kan orsakas av användningen eller ytterligare
bearbetning av komponenterna av köparen.
7 Immateriella rättigheter [IPR]
7.1 IPR inkluderar men är inte begränsad till all kommersiell och teknisk
information, know-how, affärshemligheter inklusive alla typer av teknik,
idéer, koncept, ritningar, uppfinningar, formler, processer,
procedurer, specifikationer, datorprogram, data, patent, patent
ansökningar, varumärke, varumärkesansökningar, mönster och design
applikationer, upphovsrätter och dokumentation eller information tillsammans
med kopior av densamma oavsett lagringssätt.
7.2 Bakgrunds-IPR betyder alla immateriella rättigheter som ägs av, utvecklas eller licensieras till en
Part innan avtalet ingås.
7.3 Förgrunds-IPR betyder alla immateriella rättigheter som är relaterade till resultatet av en
överlåtelse eller en inköpsorder från köparen, som inte är begränsade eller
begränsas av definitionerna av bakgrunds-IPR.
7.4 All Förgrund som utvecklats av Säljaren eller dess underleverantörer i samband
med uppdraget eller inköpsordern, eller på annat sätt härrör från
Säljaren ska vara säljarens egendom.
8 Skadesersättning
Endera parten ska hålla den andra parten skadeslös mot eventuella krav som uppstår
från intrång i patent eller andra immateriella rättigheter i
existens vid tidpunkten för kontraktet, i samband med uppdraget
eller Inköpsorder där ett sådant intrång beror på användningen av
ritningar eller specifikationer tillhandahållna av den skadeståndsgivande parten. Säljarens
ansvar i samband med intrång är begränsat till landet som
motsvarar den leveransadress som anges i Inköpsordern.
9 Leveransvillkor
9.1 Om inte annat skriftligen avtalats är leveransvillkoren fritt fabrik
Säljarens adress enligt gällande INCOTERMS.
9.2 Köparen är skyldig att undersöka Produkten vid mottagandet för eventuella fel
och/eller utelämnanden. Köparen måste meddela Säljaren skriftligen inom 8 dagar från
mottagande av Produkt för eventuella fel och/eller utelämnanden.
9.3 Om Säljaren inte mottar meddelande enligt punkt 9.2, Köpare
ska betala för Produkten i enlighet med Kontraktet.
10 Dags för leverans
Leveransdatum avser datum för leverans från säljaren.
11 Försening
11.1 Om säljaren finner att säljaren inte kommer att kunna leverera produkten vid
avtalad tid eller om dröjsmål från Säljarens sida förefaller sannolikt ska Säljaren utan
onödigt dröjsmål underrätta Köparen om detta skriftligen med angivande av anledningen till
dröjsmål och om möjligt tidpunkt då leverans kan förväntas. Om säljare
underlåter att lämna sådant meddelande ska Säljaren, oavsett bestämmelserna i
Klausulerna 12.1 och 12.2 ersätter köparen för eventuella ytterligare utgifter,
som den senare ådrar sig och som Köparen har undvikit, haft Köparen
fått besked i tid.
11.2 Om försening i leveransen beror på en omständighet, som enligt punkt
17.1 utgör grund för befrielse eller genom handling eller underlåtenhet av
Köparen, inklusive avstängning av säljaren enligt klausul 13.4, tiden för
leverans ska förlängas med en rimlig period
hänsyn till omständigheterna i målet. Tidpunkten för leverans ska vara
förlängs även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter det ursprungligen avtalade
tid för leverans.
12 Skadestånd
12.1 Om Säljaren inte levererar Produkten i tid har Köparen rätt till
skadestånd från det datum då leverans skulle ha skett
plats.
Skadeståndet ska utgå med en procentsats av
det avtalade priset för varje påbörjad förseningsvecka. Om förseningen
endast avser en del av Produkten ska skadeståndet vara
beräknas på den del av priset, som är riktigt att hänföra till
del av produkten, som inte kan tas i bruk på grund av förseningen.
Skadeståndet ska inte överstiga tio procent av den delen av
priset som det är beräknat på.
Skadeståndet förfaller på Köparens skriftliga begäran men
inte innan hela produkten har levererats eller kontraktet är
avslutas enligt paragraf 12.2.
Köparen förlorar rätten till skadestånd om köparen inte har anmält a
skriftligt krav på sådant skadestånd inom en månad efter den tidpunkt då
leverans borde ha skett.
12.2 Om förseningen är sådan att Köparen har fått rätt till maximalt
skadestånd enligt klausul 12.1, och produkten är fortfarande inte det
levereras kan Köparen skriftligen kräva leverans inom en slutgiltig tid
rimlig tid som inte får vara mindre än två veckor.
Om Säljaren misslyckas med att leverera inom denna sista period och detta inte beror på någon
omständighet som Köparen är ansvarig för kan Köparen skriftligen
meddelande till säljaren, säga upp avtalet med avseende på den delen av
Produkt som inte kan tas i bruk på grund av förseningen.
Vid sådan uppsägning har Köparen även rätt till
ersättning för den förlust Köparen lider på grund av Säljarens dröjsmål med den
omfattning att förlusten överstiger det högsta skadestånd som
Köparen kan göra anspråk enligt punkt 12.1. Denna ersättning ska inte
överstiga tio procent av den delen av priset, vilket är korrekt
hänförlig till den del av Produkten som Avtalet gäller
avslutas.
Köparen har även rätt att skriftligen säga upp avtalet
meddelande till Säljaren om det står klart att det blir en försening, vilket enligt
Klausul 12.1 skulle ge köparen rätt till maximalt skadestånd. I
fall av uppsägning på denna grund Köparen har rätt till båda
maximalt skadestånd och ersättning enligt den tredje
stycket i denna paragraf.
Med undantag för vite enligt punkt 12.1 och uppsägning av
avtalet med begränsad ersättning enligt denna punkt 12.2, allt
anspråk avseende säljarens försening ska uteslutas. Denna begränsning av
Säljarens ansvar gäller dock inte där Säljaren gjort sig skyldig till
grov vårdslöshet.
12.3 Om köparen finner att köparen inte kommer att kunna acceptera leverans av produkten
på avtalat datum, eller om dröjsmål från Köparens sida förefaller sannolikt, skall Köparen
utan onödigt dröjsmål meddela Säljaren detta skriftligen med angivande av anledningen till
förseningen och, om möjligt, tidpunkten då Köparen kommer att kunna acceptera
leverans.
Om Köparen inte accepterar leverans på avtalat datum, ska Köparen
ändå göra någon betalning som är beroende av leverans som om
produkten hade levererats. Säljaren ska ombesörja förvaring av den
produkt på köparens risk och bekostnad. Om Köparen så kräver ska Säljaren
försäkra produkten på köparens bekostnad.
Allmänna villkor för försäljning
Version 1 - 20.03.2017 Sida 2
12.4 Såvida inte Köparens underlåtenhet att acceptera leverans enligt punkt 12.3 är
på grund av sådana omständigheter som beskrivs i klausul 17.1 kan säljaren
genom skriftligt meddelande kräva att köparen accepterar leverans inom rimlig tid
period.
Om, av någon anledning som säljaren inte är ansvarig för, köparen underlåter att göra det
acceptera leverans inom sådan period kan Säljaren genom skriftligt meddelande till
Köparen, avsluta avtalet med avseende på den delen av produkten
som är klar för leverans men inte har levererats på grund av Köparens
standard. Ersättningen ska inte överstiga den del av priset som
är korrekt hänförlig till den del av Produkten för vilken
Kontraktet sägs upp.
13 Betalning
13.1 Om inte annat avtalats ska betalning erläggas mot faktura 30
dagar efter fakturadatum.
13.2 Alla invändningar mot en faktura måste meddelas skriftligen av Köparen till
Säljaren inom 8 dagar från mottagandet av fakturan.
13.3 Om Säljaren inte mottar meddelande enligt punkt 13.2, Köpare
ska betala för Produkten i enlighet med Kontraktet.
13.4 Om Köparen inte betalar i tid har Säljaren rätt till ränta från
förfallodag med den räntesats som bestäms av lagen om dröjsmål
i säljarens land.
Om Köparen inte betalar inom förfallodagen kan Säljaren även efter att ha gjort
meddelat köparen skriftligen om detta, avbryta utförandet av säljarens
Avtalsförpliktelser tills betalning sker.
13.5 Om köparen inte betalar i tid får köparen från säljaren en – 1
skriftligt krav på betalning inom 14 dagar. Om köparen inte betalar inom
14 dagar Säljaren kommer utan ytterligare meddelande att inleda inkasso
förfaranden och i slutändan meddela rättsliga förfaranden i enlighet med klausul
18. Köparen bekräftar härmed detta.
14 Äganderättsförbehåll
Produkten förblir säljarens egendom tills den har betalats i sin helhet
i den mån sådant äganderättsförbehåll är giltigt.
Denna klausul reglerar inte äganderätten till immateriella rättigheter eller licensen till
IPR. IPR regleras i punkterna 5 och 7.
15 Ansvar för defekter
15.1 Säljaren ska, i enlighet med bestämmelserna i punkterna 15.2-15.13
nedan, åtgärda eventuella defekter i produkten som beror på felaktig design,
material eller utförande.
Om Säljaren är ansvarig för ett fel ska Säljaren också vara ansvarig för skada
till produkten som orsakas av defekten.
Säljaren ansvarar inte för defekter som härrör från material som tillhandahålls av köparen
eller en design som föreskrivs eller specificeras av köparen.
15.2 Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakat av omständigheter, som
uppstår efter det att risken övergått till köparen. Ansvaret inte, för
t.ex. täcka fel som beror på att driftförhållandena avviker från
de som förväntas i avtalet eller till felaktig användning av produkten. Inte heller
täcker det defekter på grund av felaktigt underhåll eller felaktig installation
från Köparens sida, ändringar utförda utan Säljarens skriftliga
samtycke eller felaktiga reparationer av köparen. Slutligen täcker inte ansvaret
normalt slitage eller försämring.
15.3 Säljarens ansvar är begränsat till fel som visar sig inom en period av en
år från dagen för leverans av produkten. Om produkten används
mer intensivt än vad som överenskommits ska denna period förkortas
proportionellt.
15.4 För delar som har reparerats eller ersatts enligt punkt 15.1,
Säljaren ska ha samma ansvar för defekter som för den ursprungliga produkten
under en period av ett år. För övriga delar av Produkten ansvarar
period som definieras i paragraf 15.3 ska endast förlängas med perioden
under vilken Produkten inte kunde användas på grund av en defekt för vilken
Säljaren är ansvarig.
15.5 Köparen ska underrätta säljaren skriftligen om ett fel utan onödigt dröjsmål efteråt
felet har uppstått och inte senare än två veckor efter att
utgången av den ansvarsperiod som anges i punkterna 15.3 och 15.4. De
meddelande ska innehålla en beskrivning av hur felet visar sig. Om
Köparen underlåter att skriftligen meddela säljaren inom ovanstående tidsfrister, köpare
förlorar rätten att göra anspråk på felet.
Om det finns anledning att tro att defekten kan orsaka skada, meddela detta
skall ges omedelbart. Om meddelande inte ges omedelbart förlorar Köparen
rätt att göra anspråk baserat på skada som inträffar och som
skulle ha undvikits om ett sådant meddelande hade lämnats.
15.6 Efter att ha mottagit ett skriftligt meddelande enligt punkt 15.5 ska säljaren åtgärda
felet utan onödigt dröjsmål. Inom denna gräns, tiden för avhjälpande
arbete ska väljas för att inte i onödan störa köparens
aktiviteter. Säljaren ska stå för kostnaderna enligt punkterna 15.1-15.13.
Avhjälpande arbete ska utföras där Produkten finns, om inte Säljaren
med hänsyn till båda parters intressen finner det lämpligare att ha
produkten skickas till säljaren eller till en plats som har anvisats av säljaren.
Om felet kan åtgärdas genom att byta ut eller reparera det defekta
del, och om borttagning och återinstallation av delen inte kräver
särskilda kunskaper kan Säljaren kräva att Köparen skickar det defekta
del till Säljaren, eller till en plats som Säljaren instruerat, för reparation eller
ersättning. I sådant fall har Säljaren fullgjort sina skyldigheter i fråga om detta
av defekten när Säljaren levererar en vederbörligen reparerad eller utbytt del till
Köpare.
15.7 Om avhjälpande av felet kräver ingrepp i annan utrustning än
Produkt, Köparen är ansvarig för allt arbete eller kostnader som orsakas
därigenom.
15.8 Alla transporter i samband med avhjälpande arbeten sker på säljarens risk
och kostnad. Köparen ska följa Säljarens instruktioner om hur
transport ska utföras.
15.9 Köparen ska stå för ökningen av kostnaderna för att avhjälpa ett fel som
Säljaren ådrar sig när Produkten finns någon annanstans än vid
destination för Säljarens leverans till Köparen som anges vid bildandet av
Kontrakt, eller – om ingen destination har angivits – leveransort.
15.10 Defekta delar, som byts ut enligt punkt 15.1, ska placeras
till säljarens förfogande och blir hans egendom.
15.11 Om köparen lämnar sådant meddelande som avses i punkt 15.5 och inget fel är
hittas som Säljaren är ansvarig för, har Säljaren rätt till ersättning
för det arbete och de kostnader som Säljaren ådragit sig till följd av den
lägga märke till.
15.12 Om Säljaren inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 15.6 inom en
rimlig tid kan köparen genom skriftligt meddelande kräva att säljaren gör det
inom en sista tid. Om Säljaren inte fullgör sina skyldigheter inom den tiden
gräns kan köparen efter eget val:
a) Utföra eller låta utföra nödvändiga avhjälpningsarbeten kl
Säljarens risk och kostnad, förutsatt att Köparen går vidare i en
rimligt sätt, eller
b) Yrka nedsättning av överenskommen köpeskilling med högst
tjugo procent därav.
Om defekten är väsentlig kan köparen istället säga upp avtalet
genom skriftligt meddelande till säljaren. Köparen har även rätt till sådant
uppsägning där felet kvarstår väsentligt efter åtgärder
som avses i a).
Vid uppsägning har Köparen rätt till ersättning för
förlust Köparen har lidit. Ersättningen ska dock inte överstiga
tjugo procent av den överenskomna köpeskillingen.
15.13 Oavsett bestämmelserna i punkterna 15.1-15.12 ska säljaren ha
inget ansvar för defekter i någon del av produkten under mer än två år
från början av den ansvarsperiod som avses i punkt 15.3.
15.14 Säljaren har inget ansvar för defekter förutom vad som anges i paragraferna
15.1-15.13. Detta gäller alla förluster som defekten kan orsaka, såsom förlust
av produktion, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Detta
begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om Säljaren har varit det
skyldig till grov vårdslöshet.
16 Uteslutning av ansvar. Skadeersättning
16.1 Parterna ska försvara, gottgöra och hålla varandra ofarliga från
allt ansvar för dödsfall, sjukdom eller skada till tredje part och
förlust av eller skada på tredje parts egendom och mot alla anspråk,
förluster, skador, kostnader och utgifter, inklusive juridiska kostnader som uppstår
därifrån, som härrör från inköpsordern.
16.2 Säljaren ska försvara, gottgöra och hålla köparen skadeslös från säljarens
äga indirekta förluster och skador, och Köparen ska försvara, gottgöra
och hålla Säljaren oskadlig från Köparens egna indirekta förluster och
skadestånd. Detta gäller oavsett eventuellt ansvar, vare sig det är strikt eller av
oaktsamhet, oavsett form, från endera partens sida. Indirekta förluster
och skador enligt denna klausul inkluderar men är inte begränsade till:
förlust av inkomst, förlust av affärsmöjlighet, förlust av vinst och förlust av
produktion.
16.3 Endera parten ska hålla den andra parten skadeslös från och mot alla anspråk
rörande:
a) Personskada på eller förlust av liv för någon anställd hos någon part,
och
b) Förlust av eller skada på någon parts egendom,
och som kan uppstå i samband med Kontraktet eller orsakas av
produkten under sin livstid. Detta gäller oavsett någon form av
ansvar, vare sig det är strikt eller av oaktsamhet, oavsett form, från den sida av
partierna.
Endera parten ska, så långt det är praktiskt möjligt, säkerställa att andra företag
anslutna till varje part i samband med detta kontrakt avsäga sig sina rättigheter
att göra anspråk mot en part när sådana anspråk omfattas av
Parternas skyldigheter enligt bestämmelserna i denna punkt 16.3.
16.4 Säljarens ansvar är begränsat oavsett händelse eller konsekvens
till det som omfattas av Säljarens försäkring som gäller för företag
ansvar, produktansvar, ansvar för ömsesidig gottgörelse och ansvar
för konsulterande ingenjörstjänster.
17 skäl för lättnad (Force Majeure)
17.1 Följande omständigheter ska utgöra grund för befrielse om de
försvåra fullgörandet av avtalet eller gör fullgörandet
orimligt betungande: arbetskonflikter och alla andra omständigheter
utanför parternas kontroll, såsom brand, naturkatastrofer och
extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militär inkallning av en
jämförbar omfattning, rekvisition, beslag, handel och valutarestriktioner,
uppror och civila bråk, brist på transporter, allmänt
brist på material, begränsningar i elförsörjningen och defekter eller
förseningar i leveranser från leverantörer eller underleverantörer orsakade av något sådant
omständighet som avses i denna klausul.
Ovan beskrivna omständigheter ska utgöra grund för lättnad
endast om deras inverkan på fullgörandet av avtalet inte kunde vara
förutses vid avtalets bildande.
17.2 Den part som vill göra anspråk på befrielse enligt punkt 17.1 ska utan dröjsmål
underrätta den andra parten skriftligen om ingripandet och om upphörandet
av sådan omständighet.
Om skäl för befrielse hindrar Köparen från att fullgöra sina skyldigheter, ska Köparen
ska ersätta de kostnader som Säljaren ådragit sig för att säkra och skydda
produkten.
17.3 Oavsett andra bestämmelser i dessa allmänna villkor, heller
Part har rätt att säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till
den andra parten, om fullgörandet av avtalet försenas mer än sex
månader på grund av eventuella befrielseskäl som beskrivs i punkt 17.1.
18 Tvister. Tillämplig lag
Norges lagar ska styra alla tvister som uppstår ur eller i
samband med avtalet. Parterna kommer att försöka lösa allt
konflikter i en positiv atmosfär. Om sådana förhandlingar är
misslyckas, kan tvisten väckas vid Oslo tingsrätt.

bottom of page